رفتن به محتوای اصلی
امروز: ۰۴:۱۸:۵۱ ۲۰۲۴/۲۴/۰۶     ورود
EN - FA

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

نقاشـی دیجیتـال را می تـوان یکـی از گونه هـای هنـر دیجیتـال دانسـت. دیجیتـال، رسـانه ای برنامه ریزی شـده بـا قابلیت هـای اجرایـی فـراوان می باشـد کـه نقـاش، بـا اشـراف بـه آنهـا می توانـد در قالب های جدیـد، همچون نقاشـی دیجیتـال، نقاشـی نـوری، نقاشـی اینتراکتیـو و... آثـاری با نـگاه نقاشـانه خلـق نماید. نقاشـی دیجیتـال، بـه بیـان سـاده، روش ایجـاد یـک نقاشـی به صـورت دیجیتالـی و کشـیدن یک تصویـر با همان روش سـنتی می باشـد بـا این تفـاوت که یا بوم و یـا ابزارهای نقاشـی، دیجیتالی هسـتند و یـا تلفیقـی از نقاشـی سـنتی و نقاشـی تولیـدی بـا ابزارهـای دیجیتال می باشـد. در ایـن هنر، فنـاوری، قابلیت هدایت تصویـر تولیـدی از طریـق نرم افزارهـای کامپیوتری به ماشـین‌آلات صنعتـی و یـا پرینترهـای اداری را دارا می باشـد و بدیـن‌ طریـق اثـر بـا اسـتفاده از رنگدانه هـا کـه کاملا شـباهت بـه رنـگ سـنتی دارنـد، بـر روی حامـل تصویـر کـه می توانـد بـوم، کاغذ، پلی اسـتر یـا هـر مـورد دیگری باشـد، منتقـل می گـردد. حامـل تصویر حتی می توانـد صفحـات دیجیتال رایانه ای باشـد و بدیـن ترتیب، قابلیت ارائـه بـه روش هـای مختلـف، کاربرد و راهیابـی آن در سـایر هنرها و رسـانه ها ایجـاد می شـود؛ و ایـن هنر، گسـترهای از اثر چاپ شـده بـر کاغـذ یـا بوم بـا کاربـرد سـنتی نقاشـی تـا محصولـی کاربردی در سـایر رسـانه های تصویـری و تجسـمی را دربـر می گیـرد.
 انواع نقاشی دیجیتال
۱- نقاشی دیجیتال سنتی
۲- آثار دیجیتال بر اساس پیش طرح های سنتی
۳- تلفیـق تکنیکهـای دیجیتال و سـنتی بـرای خلق اثـر واقع گرایانه همـراه با عناصـر تخیلی
۴- برنامه نویسـی، جـزء جدای یناپذیـر فراینـد خلـق هنری
۵- نرم افزارهای سه بعدی با امکان نورپردازی و تغییر چیدمان تصویر در فرایند تولید تصویر دوبعدی از ویژگی هـای بصـری ایـن هنر می توان به شـفافیت، تقـارن، اعوجاج منظـم، تکرار دقیق، رسـم دقیق اشـکال هندسـی، برجسته سـازی( ایجـاد توهـم سـه بعدی) و بافـت منظـم و صفحات تمامـا تکرنگ و سـطوح تخـت، اشـاره کرد. امـکان ذخیره سـازی گوناگـون و پیشـرفت فناوری هـای آنلایـن، نمایـش نقاشـی دیجیتـال بـه روش هـای متنـوع یـا کاربـرد به صـورت سـنتی نقاشـی و فـروش آنلایـن را نتیجـه می دهـد کـه باعـث کاهـش فاصلـة هنرمنـد و مخاطـب شـده و تعامل فعـال را موجـب می گـردد.

field_video
کپی رایت | طراحی سایت دارکوب