رفتن به محتوای اصلی
امروز: ۰۷:۳۰:۵۴ ۲۰۲۴/۲۵/۰۷     ورود
EN - FA

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

network

جلسه ششم شبکه در مورد کلاس هاي مختلف IP است که در زير توضيح داده شده است.
آشنايي با مفهوم Host در پروتكل TCP ‎/ IP Host را در فارسي به "ميزبان" ترجمه مي کنند. حال بايـد ديـد که "ميزبان TCP ‎/ IP "به چه معني است.  به هر سيستم در شبكه که از پروتكـل TCP ‎/ IP بـراي ارتبـاط استفاده کند اصطلاحاً يك  "ميزبان  TCP ‎/ IP " مي گوييم. به ديگر بيان، در شبكه هاي کامپيوتري که اجـزاي آن از پروتكـل TCP ‎/ IP  استفاده مي کنند، به هر سيستمي که   TCP ‎/ IP  روي آن پيكربندي و فعال شده و بتوان با قوانين TCP ‎/ IP بـا آن ارتبـاط گرفـت يـك Host گفته مي شود. هر Host در  TCP ‎/ IP   داراي ٢ مشخصة اصلي و بارز است. بعبـارت ديگـر هر Host را مي توان با ٢ خصوصيت از بقية Host ها تفكيك کرد. ايـن دو مشخصه عبارتند از:
الف) نام (Name Host )  ب- آدرس (Host Address = IP Address)
مدل آدرس دهي IP
علاوه بر جايگاه پروتكل ها، يكي ديگر از عناصر مهم در زيرساخت شبكه هاي مبتنـي بـر TCP ‎/ IP مـدل آدرس دهـي IP اسـت . مـدل انتخابي مي بايست اين اطمينان را بوجود آورد كه اطلاعات ارسالي بدرستي به مقصد خواهند رسيد. نسخه شماره چهار IP  (نسخه فعلي ) از ۳۲ بيت براي آدرس دهي استفاده كرده كه بمنظور تسهيل در امر نمايش بصورت چهار عد د صحيح ( مبناي ده ) كـه بـين آنهـا نقطـه استفاده شده است، نمايش داده مي شوند.
 نحوه اختصاص IP
نحوه اختصاص IP به عناصر مورد نياز در شبكه هاي مبتني بر TCP ‎/ IP يكي از موارد بـسيار مهـم اسـت . اختـصاص IP ممكـن اسـت بصورت دستي و توسط مديريت شبكه انجام شده و يا انجام رسالت فوق بر عهده عناصر سرويس دهنـده نـرم افـزاري نظيـر DHCP و يـا NAT  گذاشته شود. هر کامپيوتر که بخواهد از TCP ‎/ IP  استفاده کند، بايد براي معين کردن آدرس مبدا و مقصد، از آدرس IP که در لايه   Network از  OSI  و  در لايه    Internet از  TCP ‎/ IP    تعريف شده است استفاده نمايد. بمنظور بخاطر سپردن آسان آدرس هاي IP ، نحوه نما يش آنها بصورت دسيمال ( مبناي دهدهي ) بوده كه توسط چهار عدد كـه توسـط نقطه از يكديگر جدا مي گردند، است. هر يك از اعداد فوق را octet مي گويند. كامپيوترهـا بـراي ارتبـاط بـا يكـديگر از مبنـاي دو ( باينري ) استفاده مي نمايند. فرمت باينري آدرس IP ۲۱۶,۲۷,۶۱,۱۳۷  بصورت زير  ۱۱۰۱۱۰۰۰,۰۰۰۱۱۰۱۱,۰۰۱۱۱۱۰۱,۱۰۰۰۱۰۰۱ است.  همانگونه كه مشاهده مي گردد ، هر IP از ۳۲ بيت تشكيل مي گردد. نمـايش يـك IP بصورت چهار عدد ( Octet ) صرفا" براي راحتي كار نبوده و از آنان براي ايجاد " كلاس هاي IP " نيز استفاده مي گردد. هر Octet بـه دو بخش مجزا تقسيم مي گردد: شبكه (Net ) و ميزبان (Host ). اولين octet نشان دهنده شبكه بوده و از آن براي مشخص نمـودن شبكه اي كه كامپيوتر به آن تعلق دارد، استفاده مي گردد. سه بخش ديگر octet، نشان دهنده آدرس كامپيوتر موجود در شبكه است. تمام کامپيوترهاي يک شبکه بايد داراي NET ID مشابه باشند و HOST ID آنها با يکديگر تفاوت داشته باشد. NET ID مي تواند ۸ بيت اول و يا ۱۶ بيت اول و با ۲۴ بيت اول از سمت چپ IP Address باشد.

پنج كلاس متفاوت IP بهمراه برخي آدرس هاي خاص ، تعريف شده است :
- كلاس A:  اين كلاس براي شبكه هاي بسيار بزرگ نظير يك شركت بين المللي در نظر گرفته مي شود. آدرس هائي كه اولـين octet آنها ۱ تا ۱۲۶ باشد ، كلاس A مي باشند. از سه octet ديگر بمنظور مشخص نمودن هر يك از كامپيوترهاي ميزبان استفاده مـي گـردد .
- كلاس B : اين كلاس براي شبكه هاي متوسط در نظر گرفته مي شود.( مثلا" يك دانشگاه بزرگ ) آدرس هائي كه اولـين octet آنهـا ۱۲۸ تا ۱۹۱ باشد ، كلاس B مي باشند. در كلاس فوق از دومين octet هم براي مشخص كردن شبكه استفاده مي گـردد. از دو octet ديگر براي مشخص نمودن هر يك از كامپيوترهاي ميزبان در شبكه استفاده مي گردد
- كلاس C: اين كلاس براي شبكه هاي كوچك تا متوسط در نظر گرفته مي شود .آدرس هائي كه اولين octet آنها ۱۹۲ تا ۲۲۳ باشد ، كلاس C مي باشند. در كلاس فوق از دومين و سومين octet هم براي مشخص كردن شبكه استفاده مي گردد. از آخرين octet بـراي مشخص نمودن هر يك از كامپيوترهاي ميزبان در شبكه استفاده مي گردد.
-كلاس D: از اين كلاس براي multicasts استفاده مي شود. در چنين حالتي يك گره ( ميزبان) بسته اطلاعاتي خود را بـراي يـك گروه خاص ارسال مي دارد. تمام دستگاه هاي موجود در گروه ، بسته اطلاعاتي ارسال شده را دريافـت خواهنـد كـرد . ( مـثلا" يـك روتـر سيسكو آخرين وضعيت بهنگام شده خود را براي ساير روترهاي سيسكو ارسال مي دارد ) كلاس فوق نسبت بـه سـه كـلاس قبلـي داراي ساختاري كاملا" متفاوت است. اولين ، دومين ، سومين و چهارمين بيت به ترتيب داراي مقاد ير يك ، يك ، يك و صفر مي باشند. ۲۸ بيت باقيمانده بمنظور مشخص نمودن گروههائي از كامپيوتر بوده كه پيام Multicast براي آنان در نظر گرفته مي شود.
- كلاس E: از اين كلاس براي موارد تجربي استفاده مي شود. كلاس فوق نسبت به سه كلاس اوليه داراي ساختاري متفاوت است. اولين ، دومين ، سومين و چهارمين بيت به ترتيب داراي مقادير يك ، يك ، يك و يك مي باشند .۲۸ بيـت باقيمانـده بمنظـور مـشخص نمـودن گروههائي از كامپيوتر بوده كه پيام Multicast براي آنان در نظر گرفته مي شود.
BroadCast:  پيام هائي با آدرسي از اين نوع ، براي تمامي كامپيوترهاي در شبكه ارسال خواهد شد . اين نوع پيام ها همـواره داراي آدرس زير خواهند بود  ۲۵۵,۲۵۵,۲۵۵,۲۵۵

- Network Default: آدرس IP ۰,۰,۰,۰ ، براي شبكه پيش فرض در نظر گرفته شده است .آدرس فـوق بـراي موارديكـه كـامپيوتر ميزبان از آدرس خود آگاهي ندارد استفاده شده تا به پروتكل هائي نظير DHCP اعلام نمايد براي وي آدرسي را تخصيص دهد.

دانلود پي دي اف جلسه ششم

 

field_video
کپی رایت | طراحی سایت دارکوب