رفتن به محتوای اصلی
امروز: ۰۷:۳۸:۱۰ ۲۰۲۴/۲۵/۰۷     ورود
EN - FA

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

interchange

درس ۹ اینترچنج ۱ درباره ظاهر افراد همانند نوع مو، بلندی و کوتاهی و سن افراد است. گرامر درس هم درخصوص همین موارد می باشد. در ابتدا با لغاتی در مورد مو، قد و سن آشنا می شویم:

hair= مو:

long brown hair= موی قهوه ای بلند؛    short blond hair= موی طلائی کوتاه؛     straight black hair= موی سیاه صاف؛    curly red hair= موی قرمز فرفری؛    bald= کچل؛    a mustache and beard= یک سیبل و ریش

age= سن: 

young= جوان؛    middle-aged= میان سال؛     elderly= سالمند

looks= ظاهر:

  handsome= خوشتیپ؛    good-looking= خوش قیافه؛    pretty= زیبا

height= بلندی : 

short= کوتاه؛    fairly short = نسبتاً کوتاه؛    medium height= قد متوسط؛    pretty tall= نسبتاً بلند؛    very tall= خیلی بلند

مکالمه:she's very tall

Emily:‎ I hear you have a new girlfriend, Randy.‎
امیلی: رندی شنیدم یک دوست دختر جدید داری؟
Randy:‎ Yes.‎ Her name's Ashley, and she's gorgeous!‎
رندی: بله اسم او اشلی است و خیلی زیباست!
Emily:‎ Really?‎ What does she look like?‎
امیلی: واقعاً؟ او ( از لحاظ ظاهر) چطوری است
Randy:‎ Well, she's very tall.‎
رندی: خوب او خیلی بلند قد است.
Emily:‎ How tall?‎
mokalemeinterchangeامیلی: چقدر بلند؟
Randy:‎ About ۶ feet ۲, I suppose.‎
رندی: فکر می کنم حدود ۶ فوت
Emily:‎ Wow, that is tall.‎ What color is her hair?‎
امیلی: واو آن بلند است. موهایش چه رنگ است؟
Randy:‎ She has beautiful red hair.‎
 رندی: او موهای قرمز زیبایی دارد.
Emily:‎ And how old is she?‎
امیلی: و او چند سال دارد؟
Randy:‎ I don't know.‎ She won't tell me.‎
رندی: نمی دانم . به من نمی گوید.

گرامر:

برای پرسیدن اینکه یک فرد از لحاظ ظاهر چطوری است What does she like
برای پرسیدن سن کسی How old is she
برای پرسیدن قد کسی  How tall is she
برای پرسیدن اندازه موی کسی  How long is her hair

برای پرسیدن رنگ موی کسی What color is her hair

howdoesshelike

بخش دوم گرامر در مورد توصیف کردن به کمک وجه وصفی یا حرف اضافه است.

tosifbaharfezafeh

مکالمه:Which one is she او کدامیک است؟

Liz:‎ Hi, Raoul!‎ Good to see you!‎ Where's Maggie?‎
لیز: سلام خوشحالم می بینمت! مگی کجاست؟،
Raoul:‎ Oh, she couldn't make it.‎ She went to a concert with Alex.‎
راول: آه او نتونست بیاد. او با الکس به کنسرت رفت.
Liz:‎ Oh!‎ Well, why don't you go
and talk to Julia?‎ She doesn't know anyone heremokalemehinterchange.
لیز: آه، خوب چرا شما نمی روید با جولیا صحبت کنید؟ او کسی را اینجا نمی شناسد.
Raoul:‎ Julia?‎ Which one is she?‎
is she the woman wearing glasses over there?‎
راول: جولیا،او کدامیک است؟ او همان زنی است که که آنجاست و عینک زده است؟
Liz:‎ No, she's the tall one in jeans.‎ She's standing near the window.‎
لیز: نه او بلند قد است و جین پوشیده است. او نزدیک پنجره ایستاده است
Raoul:‎ Oh, I'd like to meet her.‎
راول: آه من دوست دارم با او ملاقات کنم.

 

Reading

readinginterchange

All of your questions this week are about mixing and matching styles, patterns, and color

همه سوالات این هفته شما در مورد ترکیب و جور کردن سبک ها، الگوها و رنگ است
Dear Ken and Pixie,
I'm reading a lot about how to mix prints in the latest fashion magazines.‎ But when I wear different prints together, I look silly.‎ What's the trick?‎

— Mixed-up

پیکسی و کن عزیز
من به مقدار زیادی در مورد ترکیب کردن طرح ها در آخرین مجلات مد می خوانم اما وقتی من طرح های مختلف را با هم می پوشم، من احمقانه به نظر می رسم. چه ترفندی هست؟
ترکیب کردن-

Dear Mixed-up,
It's not difficult to wear different prints together.‎ find the similarity in each item of clothing you want to wear.‎ Mix two or three items with the some background color, like white or another neutral color.‎ Mix a large print with a small one.‎ Mix similar patterns, like stripes with plaid.‎ But if you don't feel comfortable in it, don't wear it

ترکیب کردن عزیز

پوشیدن طرح های مختلف باهم سخت نیست. شباهت ها را  در هر لباسی که می خواهی بپوشی پیدا کن. دو یا سه تا با یک رنگ زمینه ترکیب کن همانند سفید یا دیگر رنگ های خنثی. طرح بزرگ را با کوچک ترکیب کن. الگوهای مشابه همانند راه راه با شطرنجی ترکیب کن. اما اگر احساس راحتی در آن نداری، آن را نپوش.

Dear Ken and Pixie,
In college, I wore vintage clothes, but now I'm ۳۰ and need a modern look.‎ How can I wear vintage styles without looking outdated?‎

- Oldie but Goodie

کن و پیکسی عزیز

در دانشگاه من لباس های شیک قدیمی را می پوشیدم اما حالا سی سال دارم و نیاز دارم که یک ظاهر مدرن داشته باشم. چطور من می توانم یک سبک شیک قدیمی بپوشم بدون اینکه از مد افتاده به نظر برسد.

اولدی اما گودی

Dear Oldie but Goodie,
Vintage clothing is always in!‎ But mix it with something new for a modern look.‎ Wear a vintage shirt with pants.‎ Pair an old belt with a need to alter the clothes.‎ For example, take a baggy vintage skirt and make it slim, or cut the shoulder pads out of a vintage jacket

اولدی اما گودی عزیز

لباس های قدیمی شیک را همیشه می شود پوشید! اما با برای یک ظاهر مدرن آنها را با چیزهای جدید ترکیب کن. یک پیراهن شیک قدیمی را با شلوار بپوش. یک کمربند قدیمی را با نیاز به تغییر لباس ها جفت کنید. مثلاً یک دامن قدیمی شیک گشاد را بردارید و آن را تنگ کنید یا بالشتک های روی سرشانه های یک ژاکت شیک قدیمی را بردارید.

Dear Ken and Pixie,
I'm seeing both baggy pants and skinny pants on the designer runways.‎ Also, short pants and long pants.‎ What's in style?‎
- Confused Carrie

کن و پیکسی عزیز

من می بینم شلوار گشاد و شلوار تنگ را ( در مسیری که مدل ها حرکت می کنند و لباس ها را به نمایش می گذارند) می بینم. همچنین شلوارهای کوتاه و بلند را می بینم. کدامیک مد است؟

کری سر در گُم

 

Dear Confused Carrie,
It's all in style!‎ for pants, anything goes this year.‎ The trick is to wear something on top that is the opposite of the style of the pants.‎ So, if you're wearing baggy pants, try a slim shirt.‎ If slim pants are your thing, wear a baggy sweater.‎ Short pants?‎ Try funky shoes.‎ Wear long pants with your shirt tucked in and a belt.‎

کری سر در گُم عزیز

همه مد هستند! برای شلوارها، همه مد هستند. ترفند این است، چیزی که در بالاتنه می پوشید متضاد سبک شلواری باشد که می پوشید. بنابراین اگر شلوار گشاد می پوشید، تی شرت تنگ را امتحان کنید. اگر شلوار تنگ می پوشید، بلوز گشاد بپوشید. شلوار کوتاه؟  کفش های غیر معمول را امتحان کن. شلواره بلند را با پیراهن مرتب و یک کمربند بپوش.

 

field_video
کپی رایت | طراحی سایت دارکوب