رفتن به محتوای اصلی
امروز: ۰۴:۳۴:۰۳ ۲۰۲۱/۱۸/۰۴     ورود
EN - FA

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

dadeh

استفاده از سامانه های ذخيره سازی داده، نياز زیرساختهای فناوری اطلاعات رابه عناصر ذخيره سازی با كارایي و دسترس پذیری بالا پاسخ مي دهد. این كارایي و دسترس پذیری با به كارگيری پردازنده هایي با كارایي بالا، شبکه های پرسرعت و یک حافظه سراسری حجيم در سامانه، قابل ارائه است. این سامانه ها همچنين امکانات ویژه ای را همچون الف) نسخه برداری آنی: کپی چندین ترابات داده در زیرسامانه دیسک در چند ثانیه؛ ب) آینه سازی دوردست: حفظ یک آینه از داده در یک زیرسامانه در دوردست به منظور محافظت از داده در هنگام خرابی های محلی؛ پ) پوشش تعداد واحدهای منطقی: تامین حفظ و امنیت داده در زمانی که سامانه به وسیله چند کارگزار مورد استفاده قرار می گیرد؛ ارائه می دهند. ارائه این امکانات پیشرفته توسط سامانه های ذخیره سازی داده نوین، داده کاربر را نسب به عواملي مانند خرابي های محلي، فجایع و حملات ایمن مي سازد. اجزای اصلي یک سامانه ذخيره سازی داده مي تواند بسته به رده اتکاپذیری، رده كارایي، و توليد كننده سامانه متفاوت باشد. اجزای سامانه به طور نوعي شامل منطق پيشين، حافظه سراسری و منطق پسين است. مسئوليت منطق پيشين ارتباط با كارگزارها و سایر سامانه ها و انجام عمليات خواندن، نوشتن و كپي بر روی حافظه سراسری است. منطق پيشين همچنين وظيفه مدیریت پروتکلهای  ارتباطی (مانند فیبر نوری و اسکازی)، نسخه برداری آنی، پیش واکشی داده بر اساس تاریخچه درخواستها، و مدیریت صف خواندن و نوشتن را بر عهده دارد. كليه ارتباطات ميان زیرسامانه دیسک و منطق پيشين با محوریت حافظه سراسری انجام مي شود. برای غلبه بر تأخير بسيار زیاد نوشتن بر روی دیسک، همه درخواستهای نوشتن دریافت شده از طرف كارگزار یا سامانه دیگر بلافاصله پس از كپي داده بر روی حافظه سراسری پاسخ داده مي شود. پس از پاسخ به درخواست نوشتن و در زمان مقتضي، بلوک های داده در انتظار نوشتن از حافظه سراسری به روی دیسک نوشته خواهد شد. بنابراین پيش از كپي داده در انتظار نوشتن بر روی زیرسامانه دیسک، حافظه سراسری تنها دارنده نسخه معتبر داده است و خرابي آن موجب فقدان داده مي شود. در نتيجه در سامانه های با اتکاپذیری بالا، محافظت از داده حافظه سراسری از اهميت بسيار زیادی برخوردار است. در حافظه سراسری، داده در انتظار نوشتن به طور معمول بر روی دو حافظه آینه ای نوشته مي شود. در صورت خرابي یک آینه، حافظه سراسری همه داده های در انتظار نوشتن را بي درنگ به دیسکهای پشتيبان انتقال مي دهد تا احتمال فقدان داده (بر اثر خرابي آینه دوم) به حداقل برسد.

field_video
کپی رایت | طراحی سایت دارکوب