رفتن به محتوای اصلی
امروز: ۰۳:۲۹:۵۲ ۲۰۲۱/۱۸/۰۴     ورود
EN - FA

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

khodro

براي تشخيص، رديابي و كلاسه بندي خودروها از روشهاي مختلف سخت افـزاري و نرم افزاري استفاده مي شـود. در حـال حاضـر روشـي كـه بيشـترين اسـتفاده را در شمارش خودروها دارد، استفاده از حلقه هاي مغناطيسي قابل نصب در كف خيابـان است. با این حال، تک حلقه ای این حسگرها به صورت مستقیم قادر به شناسایی ابعاد خودروهای سنگین نیست. اگر چه در نوع دوحلقه ای این امکان فراهم شده ولی معابر کمی به این نوع سیستم ها مجهز شده اند. به دلیل مشكلات حلقه هاي مغناطيسي، براي تعيين پارامترهاي خودرو لازم است از تصاوير ويديويي استفاده شود. اين امر از محورهاي تحقيقاتي روز محسوب شده و اسـتفاده از حسگرهاي فشار، امواج مـاوراي صـوت و دوربـينهـاي ويـديويي در بسـياري از کشورها در حال گسترش است. محققان روش های مختلفی را طرح و سیستم های با کارآیی قابل قبول  تولید کرده اند. دو گام مهم در تشخيص و احتساب خودروهـا بـا اسـتفاده از تصـاوير متـوالي عبارت از بخش بندي حركت و پردازش نتايج آن اسـت. فرآينـد بخـش بنـدي حركت، به كليه عمليات جداسازي خودروهاي در حال حركت از زمينه ثابت گفتـه مي شود. در اغلب موارد زمينه بدون تغيير و موقعيت دوربين، ثابت است. سه روش كلي براي بخش بندي حركت شامل روش تفاضلي، روش زمينـه، و روش تشـخيص ويژگيها است كه به بيان آنها مي پردازيم.

۱- روش تفاضلی: در این روش بر اساس تفاضل فريم هاي متـوالي، بـراي محـو زمينـه ثابـت و تعيين ويژگيهاي حركت مانند بخش بندي (متنـاظر بـا حركـات وسـايل نقليـه در محيط) انجام مي گيرد و تنها زماني مناسب است كه موقعيت دوربـين ثابـت باشـد. دقت بخش بندي با افزايش زمان بين دو فريم متـوالي كـاهش مـي يابـد و در برابـر تغييرات نور حساسيت كمتري دارد.
۲- روش زمینه: این روش نیز مانند روش تفاضلي، تنها وقتي مناسب است كه مكان دوربين ثابت باشد. اين روش، تصوير زمينه را با استفاده از تعداد زيـادي فـريم و مشـتقات آنها بازسازی می کند. با دستيابي به تصوير نسبتا خوب زمينه، تصوير زمينـه از فريمهاي بعدي تفريق مي شود تا اشياء متحرك تشخيص داده شـوند. ايـن روش عملکرد بهتری نسبت به روش تفاضلی دارد. ایراد آن برخـورداري از حجـم زياد پردازش و محاسبات براي بازسازي تصوير زمينه است. حساسيت بيشـتري بـه تغييرات نور دارد و نيازمند تعداد زيادي فريم است.
۳- روش تشخیص: در این روش  ويژگيها به شكل گسترده اي مـورد اسـتفاده قـرار مـي گيـرد. همان روش استفاده از ويژگيهاي تصوير براي بخش بنـدي حركـت اسـت و در آن ويژگيهايي مانند لبه ها و گوشه هاي خودرو تشخيص داده مـي شـوند. سـپس ايـن ويژگيها با تحليل حركتشان در فريمهاي متوالي دسته بندي و پس از آن به كمك دست هاي از ويژگيها، خودروي در حال حركت را از زمينه متمايز مي كند. اين روش امتيازات زيادي دارد و حتي در هنگام نزديكي زياد خودروها به علـت حجـم بـالاي خودروها، حداقل يك ويژگيهاي آن قابل مشاهده و كارآ است. بنـابر ايـن همـواره امكان تشخيص خودرو در آن وجود دارد.

field_video
کپی رایت | طراحی سایت دارکوب