رفتن به محتوای اصلی
امروز: ۰۳:۱۱:۳۷ ۲۰۲۱/۱۸/۰۴     ورود
EN - FA

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

tebsozani

طب سوزنی زیبایی صـورت بـه مفهـوم اسـتفاده از طب سوزنی در سر، صورت و گردن براي مقاصد زیبایی است. در حـال حاضـر انـواع مختلفـی از طـب سـوزنی زیبایی صورت مورد استفاده قرار می گیرند و بسیاري از مکانیسمهاي ممکن براي اثر آن پیشنهاد شـده اسـت ، ازجمله افزایش یا تعادل چی، تعادل اندام هـاي داخلـی توپر، افزایش جریان خون با قراردادن سوزن در برخـی از نقاط طب سوزنی و افزایش تون عضلات. مرطـوب کـردن پوسـت بـه عنـوان اولـین مرحلـه جلوگیری از پیری پوست شناخته شده است. حفــظ تعــادل محتــواي آب، چربــی و عوامــل مرطوب کننـده  طبیعـی در لایـه ي شـاخی پوسـت از عوامل مهم در حفظ رطوبت است. چنـدین نـوع طـب سـوزنی زیبـایی صـورت مـورد  بررسـی و مطالعـه قـرار گرفتـه اسـت. اخیـراً در کـره، پزشکان از طب سوزنی زیبـایی صـورت بـراي افـزایش کشش عضلات صورت با بازگردانـدن تـون عـضلات بـا قـراردادن سـوزن درون عـضلات سـر، گـردن و چهـره استفاده کرده اند. مطالعات نشان داده است که طب سوزنی مـی توانـد در انـواع بیماريهاي پوستی شامل کلوآسما، درماتیـت ، خـارش، کهیر، هیپرهیدروز و الاستیسیتی هم موثر باشد. با اقبـال روزافـزون بـه اسـتفاده از روش هـاي طـب مکمل در میان جامعه، طب سوزنی نیز بـه عنـوان یـک روش درمانی در زیبایی مورد توجه قرار گرفتـه اسـت و اثرات آن از درمان هایی ازقبیل تزریـق ژل یـا توکـسین بوتولینیوم کمتر است و در بیمارانی که تمایل به انجـام این درمان ها ندارند قابل تجویز است . هم چنین با اثرات سیستمیک از جمله احساس شادابی و شفافیت پوست به بیماران کمک می نماید.

 

field_video
کپی رایت | طراحی سایت دارکوب