رفتن به محتوای اصلی
امروز: ۱۲:۴۴:۲۶ ۲۰۲۱/۱۳/۰۶     ورود
EN - FA

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

topnotch

درس ۶ تاپ ناچ ۳ درباره برنامه هاي است که افراد در زندگي داشته اند ولي آنها را تغيير داده اند. گرامر درس درخصوص was/were going to مي باشد که به معناي قصد انجام کاري را داشتن در زمان گذشته است. در ابتدا با عبارات و لغات جديد آشنا مي شويم.

make up one's mind = decide to do something after considering conflicting choices
keep something in mind = think of something
be on one's mind = remember something
settle on = make a final decision that won't change
change one's mind = decide to do something else
pick someone's brain = ask someone about something

my tastes changed = نظرم عوض شد
it's hard to make a living as an artist = زندگي کردن به عنوان يک هنرمند سخت است
I didn't pass the exam = من در امتحان قبول نشدم
 talk me out of  = منصرف کردن، بازداشتن
I changed my mind = من تصميمم را عوض کردم
talents استعداد
skills = مهارت
experience = تجربه
knowledge = دانش
qualifications = صلاحیت

گرامر: وقتي بخواهيم بگوييم در گذشته قصد انجام کاري را داشته ايم اما انجام نداده ايم was/were going to را بکار مي بريم.

wasgoingto

در اين بخش کاربرد قسمت سوم فعل + could/should/may/might/must + have مي باشد

wouldhave

مکالمه: conversation about a change in plans مکالمه در مورد تغييرات در برنامه ها

mokalemetopnotch

A:‎ So what are you doing these days?‎
خوب اين روزها چيکار مي کني؟
B:‎ Well, I'm in dental school.‎
خوب من در دانشکده دندانپزشکي هستم
A:‎ No kidding!‎ I thought you had other plans.‎
شوخي نکن! فکر کردم برنامه هاي ديگري داشتي
B:‎ That's right.‎ I was going to be an artist, but I changed my mind.‎
درست است. من مي خواستم يک هنرمند شوم اما فکرم را تغيير دادم
A:‎ How come?‎
چرا؟
B:‎ Well, it's hard to make a living as a painter!‎
خوب سخت بود که زندگي بعنوان يک نقاشي را انتخاب کنم

 

 

مکالمه:conversation between two people discussing a regret about the past مکالمه مابين دو نفر در موردد تاسف خوردن در مورد گذشته

mokalemehtopnotch
A:‎ I should have married Steven.‎
من مي بايست با استيون ازدواج مي کردم
B:‎ Why do you think that?‎
چرا اينطور فکر مي کني؟
A:‎ Well, I might have had children by now.‎
خوب من ممکن بود تا حالا بچه مي داشتم
B:‎ Could be.‎ But you never know.‎ You might not have been happy.‎
مي توانستي اما شما هرگز نمي داني شما ممکن بود خوشحال و شاد نبودي
A:‎ True.‎
درست است

 

 

Reading

Readingtopnotch

The Five Most Effective Work Habits
Advice to new workers from a CEO

If you are new to the working world, you are eager to demonstrate your skills and knowledge.‎ However, in addition to those, some basic work habits may be even more effective in promoting your success.‎ Read the following advice to new workers, written by the head of a company.‎

پنج عادت موثر در کار
مشاوره به کارگران جدید از طرف یک مدیرعامل

اگر تازه وارد دنیای کار هستید ، مشتاق نشان دادن مهارت ها و دانش خود هستید. با این وجود ، علاوه بر این موارد ، برخی از عادات کاری اصلی ممکن است در ارتقاء موفقیت شما نیز مؤثر باشند. توصیه های زیر را  که به کارگران جدید توسط رئیس یک شرکت نوشته شده است، بخوانيد.

Volunteer for assignments. One of the best ways to signal that you are a keen learner and are not afraid of hard work is to volunteer for assignments.‎ However, before volunteering for a task, be sure you have the skills and knowledge to accomplish it successfully.‎

داوطلب وظایف شويد. یكی از بهترین راه های نشان دادن اینكه شما یك یادگیرنده مشتاق هستید و از كار سخت نمی ترسید ، داوطلب شدن برای انجام وظایف است. با این حال ، قبل از اینکه داوطلب یک کار شوید ، مطمئن شويد که مهارت و دانش لازم برای انجام موفقیت آمیز آن  کار را دارید.

Be nice to people.‎ Be nice to people regardless of their rank or position.‎ When you are nice to people, they go out of their way to help you, and every new worker needs help in order to get ahead.‎

با مردم خوب رفتار کن. بدون توجه به رتبه و موقعیت مردم  با  آنها  خوب باشید. هنگامی که شما با مردم خوب هستید ، آنها از راه  (کار )خود خارج می شوند  تا به شما کمک کنند و هر کارگر جدیدی برای پیشبرد نیاز به کمک دارد.

Prioritize your work. We all love to start work on things that are close to our hearts.‎ However, these may not be the most urgent and important in our list of tasks to do.‎ Have a list of things to do according to their strategic importance to your company.‎ When you prioritize your work, you are more productive, and that increases your chances of career success.‎

کار خود را در اولویت بندي کنيد. همه ما دوست داریم  بر روی چیزهایی شروع به کار کنیم که آنها را دوست داريم. با این وجود ، ممکن است اینها مهمترین و ضروري ترين کارها در لیست وظايفي که انجام می دهیم، نباشند. با توجه به اهمیت استراتژیک آنها برای شرکت خود ، لیستی از کارها را انجام دهید. وقتی کار خود را اولویت بندي  مي کنيد، کارآمدتر مي شويد و این شانس موفقیت شما در حرفه را افزایش می دهد.

Stay positive.‎ As someone new in the working world, you are not used to office culture.‎ And there may be office politics that complicate things.‎ Try to stay above politics and remain positive in the face of challenges.‎ When you are positive, you stay focused on your goals.‎ You make better decisions and, therefore, get more things done.‎

مثبت بمان. شما به عنوان شخصی جدید در دنیای کار ، عادت ندارید که به فرهنگ اداری بپردازید. و ممکن است سیاست های اداری وجود داشته باشد که مسائل را پیچیده کند. سعی کنید بالاتر از سیاست بمانید و در مقابل چالش ها مثبت باشید. وقتی مثبت هستید ، بر اهداف خود متمرکز می شوید. شما تصمیمات بهتری بگیرید و به همین دلیل کارهای بیشتری انجام مي دهيد.

Highlight a problem but bring solutions Offer a solution each time you highlight a problem to your boss or management.‎ You need to remember that when you bring problems and not solutions, people may think of you as a ‪"complainer.‎"‬

مشکلی را برجسته کنید اما هر بار که یک مشکل را برای رئیس یا مدیریت خود مطرح می کنید ، راه حل هایی را ارائه دهید. لازم است به یاد داشته باشید که وقتی مشکلات را مطرح مي کنيد و نه راه حل را ، ممکن است مردم شما را به عنوان فردي ايرادگير و غرغرو تصور کنند.

 

These five work habits, at first glance, may seem like common sense.‎ However, in actual working environments, people tend to forget the basics.‎ I counsel new workers in our company to internalize this behavior and consistently use it to increase their chances of career success.‎

این پنج عادت کاری ، در نگاه اول ، ممکن است مثل عقل سلیم به نظر برسد. با این حال ، در محیط های کاری واقعی ، مردم تمایل دارند اصول را فراموش کنند. من به کارگران جدید در شرکت خود توصیه می کنم که این رفتار را درونی کنند و به طور مداوم از آن استفاده کنند تا شانس موفقیت شغلی خود را افزایش دهند.

 

 

 

 

field_video
کپی رایت | طراحی سایت دارکوب