رفتن به محتوای اصلی
امروز: ۰۸:۲۸:۵۲ ۲۰۲۱/۲۶/۰۷     ورود
EN - FA

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

درمان چین و چروک پوست با اشعه رادیوفرکانسی

چين و چروك، مهم تـرين نشـانه پيـري پوست است و به همين علت، مـداخلات درمـاني بـراي كـاهش آن، موجب چهره جوان ترمـي شـود كـه بـه آن "جـوان سـازي پوست" مي گويند. در حـال حاضـر روش هـاي متعـددي بـراي درمـان چـين و چـــــروك پيشـــــنهاد مـــــي شـــــود.

گیاهانی که برای پوست کاربرد دارند

گياهـان دارويـي زيـادي  هستند كه پتانسيل بـالايي از فعاليـت آنتـي اكـسيداني دارند و اين آنتي اكسيدانها نقش زيادي در مبـارزه بـا راديكالهاي آزاد، كه علت اصلي تغييرات پوستي منفي متعدد هستند، دارند.

در گذشته چگونه از پوست مراقبت می کردند

انسان هميشه براي زيبايي پوست و چهـره خـود و همچنين براي درمان بيمـاريهـاي پوسـتي بـه دنبـال بهترين راهها و درمـانهـاي ممكـن بـوده و روشهـاي مختلف را به كار برده است.

چطور از سرطان پوست جلوگیری کنیم

بر طبق آمار انجمن سرطان آمريكـا، سـرطانهـاي پوستي از شايعترين سرطانها هـستند، زيـرا نيمـي از سرطانها را در آمريكا شامل مي شود كه در دهـه هـاي اخیر در حال افزایش بوده است.

انواع ضدآفتاب ها

ضدآفتاب ها محصولاتی از فرآورده های مراقبت از پوست هستند كه علي رغم دارا بودن جنبـه آرايــشي، يــك نــوع داروي بــدون نــسخه پزشــك می باشند و خوشبختانه امروزه افراد با ميل و رغبت از آنها استفاده مـي كننـد.

طب سوزنی زیبایی صـورت

طب سوزنی زیبایی صـورت بـه مفهـوم اسـتفاده از طب سوزنی در سر، صورت و گردن براي مقاصد زیبایی است. طب سوزنی در رشته‌ی پوست اخیراً به‌ عنوان یکی از روش‌های جوان‌سازی و درمان چین و چروک صورت، تون ماهیچه‌ها و کشسانی آن‌ها ارائه شده است.

جراحی برای ایجاد چال گونه

چال گونه عبارت است از فرورفتگی ناحیه گونه که اغلب حین خنده ایجاد می شود. چال گونه جزو فاکتورهای زیبایی صورت محسوب می گردد و سبب جذاب شدن چهره افراد به ویژه هنگام خنده می شود.

درمان کهیر در طب ایرانی

کهیر نوعی ضایعه پوستی است که با تورم قرمــز یــا ســفید رنگ، خــارش دار مشخص می شود. در بیشتر بیماران بروز کهیر بـی ضـرر بـوده و هـیچ علامت پایداري بر جاي نمی گذارد. ضایعات کهیـر بعـد از چند دقیقـه تـا چنـد سـاعت بـدون بـاقی گذاشـتن هرگونـه اثـر از بـین مـی رونـد.

تاثیر ویتامین ث بر بهبود زخم

ویتامین ث یا اسیداسکوربیک موثرترین آنتی اکسیدان محلول در آب می باشد. ویتامین ث با احیای مواد سرطان زای موجود در غذا مثل نیتروزامین ها و تبدیل آنها به مواد بی خطر می تواند در جلوگیری از بروز سرطان نقش داشته باشد.

کپی رایت | طراحی سایت دارکوب