رفتن به محتوای اصلی
امروز: ۱۲:۲۱:۳۷ ۲۰۲۱/۰۷/۱۲     ورود
EN - FA

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

topnotchfundamentals

درس ۱۱ تاب ناچ مقدماتی درخصوص وقایعی است که در گذشته اتفاق افتاده است و گرامر درس نیز درباره زمان گذشته ساده و was, were است. در ابتدا با لغات جدید آشنا می شویم:
۱ go to the beach به ساحل رفتن
۲ go running     دویدن
۳ go bike riding دوچرخه سواری کردن
۴ go for a walk قدم زدن
۵ go swimming شنا کردن
۶ go for a drive ماشین سواری کردن

گرامر: گذشته be می شود was برای مفرد و were برای جمع که در حالت منفی not به آنها اضافه می شود و در حالت سوالی was یا were قبل از فاعل می آیند:

was

بخش دوم گرامر درخصوص زمان گذشته ساده است که فرمول آن بصورت زیر است:

قسمت دوم فعل + فاعل = گذشته ساده

قسمت اول فعل + did not + فاعل = منفی گذشته ساده

برای ساختن قسمت دوم فعل؛ ed به آخر فعل اضافه می کنیم و اگر فعل به حرف e ختم شده باشد فقط d را اضافه می کنیم. اما بعضی فعل ها بی قاعده هستند و از قانون بالا پیروی نمی کنند. در تصویر زیر تعدادی از افعال بی قاعده آمده است.

gozashtehsadeh

سوالی گذشته ساده بصورت زیر است:

قسمت اول فعل + فاعل + Did = سوالی گذشته ساده

soaligozashtesadeh

مکالمه: Tell someone about an event یک رخداد را به کسی بگو

mokalemetopnotch

A:‎ Where were you last night?‎
دیشب کجا بودی؟
B:‎ What time?‎
چه وقت؟
A:‎ At about ۸:‎۰۰.‎
حدود ساعت ۸
B:‎ I was at home.‎ Why?‎
خانه بودم. چرا؟
A:‎ Because there was a great party at Celia house.‎
زیرا یک مهمانی عالی در خانه سلیا بود.
B:‎ There was?‎ Too bad I wasn't therel
آنجا بود؟ چقدر بد من آنجا نبودم.

مکالمه: Describe your past activities فعالیت های گذشته خود را توصیف کنید

mokalemehtopnotch

A:‎ So what did you do yesterday?‎
خوب دیروز چیکار کردی؟
B:‎ Well, I got up at seven, I made breakfast, and then I went to work.‎
خوب ساعت ۷ از رختخواب برخاستم، صبحانه درست کردم و سپس رفتم به سرکار.
A:‎ What about after work?‎ Did you do anything special?‎
بعد از کار چی؟ چیز خاصی انجام دادی؟
B:‎ Not really.‎ I just made dinner and watched a movie.‎
نه حقیقتاً. فقط شام درست کردم و یک فیلم تماشا کردم.

مکالمه: talk about your weekend در مورد آخر هفته خود صحبت کنید

mokalemedartopnotch

A:‎ Did you have a good weekend?‎
آخر هفته خوبی داشتی؟
B:‎ Let me think.‎.‎.‎.‎ Oh, yeah.‎ I had a great weekend.‎
بگذار فکر کنم. آه، بله. من آخر هفته خوبی داشتم.
A:‎ What did you do?‎
چکار کردی؟
B:‎ Well, on Saturday, my friends and I went bike riding and to a movie.‎ Then on Sunday, I went for a drive.‎ What about you?‎
خوب، شنبه، من و دوستم رفتیم دوچرخه سواری و رفتیم به سینما. سپس یکشنبه من رفتم ماشین سواری. تو چیکار کردی؟
A:‎ Well, on Saturday.‎ the weather was great, so I went for a walk.‎ And on Sunday, my family and I went to the beach.‎
خوب شنبه. هوا خوب بود، بنابراین من رفتم پیاده روی و یکشنبه من و خانواده ام رفتیم ساحل.

field_video
کپی رایت | طراحی سایت دارکوب