رفتن به محتوای اصلی
امروز: ۱۰:۲۴:۵۹ ۲۰۲۲/۰۷/۱۰     ورود
EN - FA

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

تغذیـه مهمتریـن عامـل مـوازی با تمرینات ورزشـی برای رسـیدن به موفقیت محسـوب می شـود و تنها عاملی اسـت که اثربخشـی سایر عوامل به آن وابسته اسـت. متأسـفانه یکـی از مهمتریـن معضلا تـی کـه امـروزه در جامعـه مـا در زمینـه ورزش وجـود دارد، دانـش تغذیـه ای نامناسـب و ضعیـف اسـت. عـده کثیـری از ورزشـکاران ِ در معـرض مشـکلات ناشـی از تغذیـه قـرار دارنـد و ایـن مسـئله تبعـات جبران ناپذیـری را بـرای جامعـه ورزشـی کشـور بـه همـراه داشـته اسـت. جای هیـچ گونـه تردیـدی نیسـت کـه بـا توسـعه و بهبـود دانـش تغذیـه ای می تـوان در توسـعه ورزش جامعـه گام هـای مؤثـری برداشـت. برای بهبـود دانش تغذیه ای ورزشـکاران نیازی بـه بودجه های کلان نیسـت، بلکه با سـرمایه گذاری اندک و برنامه ریزی مناسـب، از طریـق ایجـاد گروههـا و شـبکه های اجتماعـی مختلـف و متعـدد، می تـوان دانـش تغذیـه ای آنهـا را بهبـود بخشـید و در عرصـه ورزشـی بـه موفقیت هـای بالایـی دسـت یافـت و بـه دغدغه ورزشـکاران و مربیـان در زمینـه دسـتیابی بـه راه حلـی بـرای افزایـش دانـش تغذیـه ای ورزشـکاران پاسـخ داد. به عنوان مثال ورزشکاران باید توجه داشته باشند که اگر در حین ورزش بدن آنها به اندازه کافی کربوهیدرات در دسترس نداشته باشد برای کسب انرژی شروع به سوزاندن چربی و پروتئین می کند و این موجب کاهش کارآیی ورزشکاران می شود. ورزشکاران باید حداقل از چند روز قبل از شروع یک فعالیت ورزش شدید یا رقابتی کربوهیدرات به اندازه کافی مصرف کنند تا گلیکوژن به اندازه کافی در بدن آنها ذخیره شود. اگر فعالیت ورزشی آنها بیش از یک ساعت طول می کشد باید در حین ورزش هم کربوهیدرات مصرف کنند. در خصوص پروتئین میزان نیاز بدن ورزشکار به پروتئین برحسب نوع ورزش، شدت فعالیت های ورزشی و مدت انجام ورزش متفاوت است. ورزشکارانی که ورزش های استقامتی انجام می دهند یا آنهایی که ورزش های قدرتی انجام می دهند یا بدنسازی می کنند به پروتئین بیشتری نیاز دارند.

field_video
کپی رایت | طراحی سایت دارکوب