رفتن به محتوای اصلی
امروز: ۰۹:۱۷:۲۳ ۲۰۲۳/۲۷/۰۹     ورود
EN - FA

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

بعضی از مطالعـات ، اثرات مضر فاکتورهاي محیطـی ا ز جملـه مـواد سـمی، آفت کشها و تشعشعات بر روي ناباروري مردان را نشان داده است. همچنین مشخص شده است که مواد سـمی وآفت کشها می توانند باعث کاهش غلظـت اسـپرم شـوند. تحقیقات نشان داده که در افـراد غیرسـیگاري میـزان مقاربت دو برابر بیشتر از سیگاريهـا اسـت و سـیگار در کیفیت اسپرم از نظر شکل و تحرك اثر دارد. مصرف سیگار عادت خطرناکی است کـه روزبـه روز در نسل جوان گسترش می یابد. ۱۵ درصد افراد ۶۴-۱۵ ساله در ایران سیگاري فعال هستند. ۲ درصـد سـیگاري غیرفعال و ۲ درصد سیگاري ترك کرده هسـتند. مصـرف سیگار علاوه بر عوارض جسمانی از لحـاظ اقتصـادي و اجتماعی نیز اثرات سویی به جا می گذارد و همه ساله بـر تعداد قربانیان خود می افزاید. مصرف دخانیات بـه عنـوان یکی از عوامل افزایش دهنده بار کلی بیمـاري هـا مطـرح می باشد که سالانه باعث مـرگ ۴ میلیـون نفـر در جهـان می شوداز اثرات زیانبار سیگار از جمله بیماريهاي قلبی عروقی، بیمـاري هـاي مـزمن ریـوي ، سـرطان هـا و ناراحتی معده به طور مکرر صحبت شده است ولی اثرات آن بر ناباروري به خصوص در ایران کمتر مورد بحث قرار گرفته است. تاکنون ۳۰ ترکیب جهـش زا و سـرطان زا در سیگار کشف شده است. نحـوه تأثیرگـذاري سـیگار بـر اسپرم هنوز به درستی روشن نیست، با ایـن وجـود گفتـه می شود که سیگار داراي مواد جهـش زا و ترکیـب هـایی است که به ناهنجاري کروموزومی می انجامد. بـه عـلاوه سیگار میزان آنتی اکسـیدان هـا را در خـون و مـایع منـی کاهش می دهد که می تواند خطر تخریب اکسیدانی DNA اسپرم را افزایش دهد. استرس اکسـیداتیو بـه عنـوان یکی از عوامل مهم ناباروري مردان شناخته شده اسـت و باعث اختلال در اسپرمها می شود.
سـیگاري بـودن حتمـاً نمی توانـد باعـث نابـاروري شـود ولـی مصـرف آن در درازمدت و به میزان زیاد می تواند در کیفیت اسپرم تـأثیر بگذارد. تحقیقات نشان داده است که بـا طـولانی شـدن مدت مصرف سیگار، تعداد اسپرمها کاهش می یابـد و بـا افزایش تعداد مصرف آن در روز، تحرك اسـپرم کـمتـر می شود.

 

field_video
کپی رایت | طراحی سایت دارکوب