رفتن به محتوای اصلی
امروز: ۱۰:۰۰:۲۵ ۲۰۲۲/۰۷/۱۰     ورود
EN - FA

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

یکی از جنبه هاي عزت نفس، عزت نفس جنسی است که بر رفتارهاي جنسی تأثیرگذار می باشد. و یکی از جنبه هاي مهم، زندگی زنان است که بسیار پیچیده تر از ادراك او از توانایی اش براي جذب یک شریک جنسی می باشد و در واقع عزت نفس جنسی به عنوان یک احساس عمومی درباره خودجنسی که از تجربیات جنسی بین فردي یا عملکرد جنسی مستقل است تعریف می شود. یکی از نکات مهمی که در حفظ بهداشت، رفتار و عملکرد جنسی از اهمیت زیادي برخوردار است، موضوع تحت کنترل بودن آن است. شواهد نشان می دهد زمانی که رفتار جنسی تحت نظارت و کنترل فرایندهاي ذهنی است و احاطه لازم نسبت به آن وجود دارد، فرد از سلامت و عملکرد جنسی بهتري برخوردار است و برعکس چنانچه فرد بر رفتار جنسی خود تسلط و احاطه لازم را نداشته باشد به نحوي که عملکرد جنسی از کنترل او خارج شود، نه تنها بهداشت روانی جنسی، بلکه همراه آن بهداشت جسمی شخص به مخاطره خواهد افتاد. بنابراین نظارت و کنترل داشتن بر رفتارجنسی نقش چشمگیري در سلامت روانی جسمی و رفتارجنسی ایفا می کند. لذا وجود بعدي به نام فراشناخت به غنی سازي جریان ذهنی و شناختی فرد کمک می کند. بنابراین به طور کلی دانش شناخت (آگاهی فراشناختی) در عزت نفس جنسی موثر است. به طوري که افراد برخوردار از دانش شناخت در بعد مهارت و تجربه، می توانند از از شریک جنسی خود لذت ببرند؛ در بعد کنترل توانایی مدیریت افکار احساسات و رفتارهاي جنسی خود را دارند؛ در بعد جذابیت، به زیبایی و جذابیت خود باور قلبی دارند؛ در بعد قضاوت اخلاقی می توانند به ارزشیابی افکار، احساسات، رفتارهاي جنسی و معیارهاي اخلاقی بپردازند و در زمینه انطباق پذیري می توانند تجارب رفتار جنسی خود را با اهداف شخصی دیگران سازگار سازند. به طوري که می توان گفت آگاهی فراشناختی و به خصوص دانش شناخت در زنان سبب می شود تا با آگاهی نسبت به فرایندهاي ذهنی خود در خصوص روابط جنسی با همسر بتوانند با شناخت کامل از خود و نیز پتانسیل ها و توانایی هاي جنسی خود، درصدد برداشتن موانع جنسی خود برآیند و لذت واقعی و ارگاسم کامل و ارضاي دو جانبه را تقدیم خود و همسر خود نمایند و بدین واسطه روابط جنسی رضایت بخشی را تجربه نمایند.

field_video
کپی رایت | طراحی سایت دارکوب