رفتن به محتوای اصلی
امروز: ۱۱:۴۰:۵۷ ۲۰۲۱/۰۶/۱۲     ورود
EN - FA

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

fesharkhon

فشار خون بالا، به دليل همراهي بـا بيمـاريهـاي قلبـي عروقي، كه يك علت منجر به مرگ اسـت و نيـز همراهـي بـا بيماري هاي عروق مغزي، يكي از مهمترين مشكلات سـلامتي در جامعه مي باشد. به منظور كاهش شـيوع فـشار خون بالا، دانستن فاكتورهاي مسبب و پيشگيري كننـده از آن ضروری است. تحقیقات رابطه بین مثبت بودن فشار خون بالا با افزایش سن و نمایه توده بدنی را ثابت کرده اند. در ارتباط با اثر چاقي شكمي بر فشار خون بالا، مطالعات انجام شده نشان داده اند كه چاقي شكمي، فشار خـون بـالا در آينده، و ميزان بـروز آن را پـيشگـويي مـي كنـد. بـراي پيشگيري و درمان فشار خون بالا، توصيه ها بر درمـان غيـر داروئي تمركز مي كنند. يكي از اين درمانهـاي غيـر داروئـي رويكرد رژيم غـذايي بـراي پـيشگيـري فـشار خـون بـالا است. در ايـن رژيـم غـذايي، توصـيه بـه دريافـت غـذاهاي كربوهيدرات دار حاوي غلات كامل، ميوه و سبزيجات، لبنيـات كم چـرب، دريافـت چربـي و كلـسترول كـمتـر، دارد. نتـايج مطالعه اپيدميولوژي چاقي و فشار خون نيـز، نـشان داد كـه مردان و زنان چاق ۳ برابر بيشتر از مردان و زنـان بـا نمايـه توده بدني طبيعي، به فشار خون بالا مبتلا مي شوند.مطالعات متعددي، اثر كاهنده فشار خون مرتبط با مـصرف غلات كامل و نان غني از فيبر محلول را نشان داده اند. رژيـم غذايي ضد تصلب شرائين كه مصرف نان بخشي از مـداخلات بوده است مثبت ترين تغييرات را در كنترل فشار خـون بـالا و كلسترول سرم به وجود مي آورد. در مورد تأثير مصرف صبحانه بر فشار خون، مطالعات انجام شده نشان داده اند كه مقـدار فـشار خون، پس از مصرف صبحانه، كاهش مي يابد. بطورکلی مصرف مـنظم صـبحانه مصرف نان سبوسدار، مـصرف نكـردن نوشـابه هـاي گـازدار (كولا)، همچنين كنترل چاقي شـكمي و حفـظ تـوده بـدني در محدوده طبيعي يا كاهش آن در صورت افزايش وزن يا چاقي، به عنوان راهكارهايي براي پيشگيري اوليه، ابتلا به فـشارخون بالا توصيه مي گردد.

field_video
کپی رایت | طراحی سایت دارکوب