رفتن به محتوای اصلی
امروز: ۱۱:۴۰:۰۳ ۲۰۲۱/۰۶/۱۲     ورود
EN - FA

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

kaheshvazn

چاقي يكي از شايعترين مشكلات سلامتي در دنياست كـه شيوع آن در حال افزايش اسـت و اخـتلالات متعـددي نظيـر پرفشاري و ديابت به عنوان عوارض آن مطرح مي باشند. این عوارض در شاخص توده بدنی بالاتر و وجود چاقی شکمی یا احشائی شدیدتر است. بـراي كـاهش وزن روش هـاي مختلفي از جملـه رژيـم هـاي غـذايي، روش هـاي دارويـي و هورموني، روشهاي جراحي، اسـتفاده از ماسـاژ، اسـتفاده از كمربند لاغري همراه با تمرينات ورزشي و لاغـري از طريـق آب زدايي و غيره وجود دارند كه همه با عوارض جانبي همراه هستند. استفاده از طب سوزني نيز روش ديگري اسـت كه براي كاهش وزن استفاده مي گردد و بـر روي نقـاط طـب سوزني در بدن و يا گوش اعمال مي گردد كه به دليل اسـتعمال سوزن روشي تهاجمي و نـسبتاً دردنـاك اسـت. تحريـك الكتريكي روش ديگري است كه به جاي سوزن در نقاط طـب سوزني براي تحريـك ايـن منـاطق و بـا هـدف كـاهش وزن استفاده می گردد. همچنـين بـه تـازگي از تحريـك الكتريكي سيستم معدي- روده اي براي به تاخير انداختن خالي شدن معده و در نتيجـه كـاهش دريافـت غـذا و كـاهش وزن استفاده مي گردد. نوع ديگر كاربرد تحريك الكتريكي براي درمان چاقي، با هدف ايجاد انقباض عـضلاني و كـاهش وزن متعاقب آن مي باشد. جریان الکتریکی از طریق باز شدن مویرگ هایی که درحالت استراحت بسته هستند شرایط بهتري را براي حذف متابوليت ها ايجاد مي كنـد. تحريك الكتريكي عـضلات ناحيـه شـكم احتمـالاً از طريـق ورزش غيرفعال موجب مصرف كالريهاي اضافه مي شـود كـه باعـت كاهش چربي زير پوستي مي گردد. همچنین احتمالا جریان الکتریکی موجب شکسته شدن چربی می شود. از این روش می توان برای لاغری موضعی در ناحیه شکم استفاده کرد. لذا افراد غیرچاقی که دارای تجمع موضعی چربی به خصوص در ناحیه شکم هستند می توانند با این روش ضخامت چربی موضعی را کاهش دهند.

field_video
کپی رایت | طراحی سایت دارکوب