رفتن به محتوای اصلی
امروز: ۰۷:۰۲:۵۸ ۲۰۲۴/۲۵/۰۷     ورود
EN - FA

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

اينترنـت اشـيا همچـون سـاير فناوري هاي نوظهور، براي سازمان ها از جذابيت بسياري برخوردار است؛ زيرا در دنياي امروز، افراد بخش عمده اي از وقت خود را با لپ تاپ، تبلت، گوشي هوشمند و ديگر ابزارهاي متصل به اينترنت مي گذرانند؛ به گونـه اي كـه كارجويـان بـراي پيدا كردن شغل مدنظرشان، به جاي روزنامه ها، از طريق گوشي هـاي هوشـمند آن را جسـت و جـو مـي كنند. از طرف دیگر اينترنت اشيا براي بهبود تجربة كاركنان، از جايگاه منحصر به فردي برخـوردار اسـت؛ زيـرا كاركناني كه در حال حمل دستگاه هاي موبايل اينترنت محورند، در تمام ساعات شـبانه روز بـه يكـديگر متصـل هسـتند و مي توانند بي درنگ اتاق هاي جلسه را رزرو كنند، با هر عضوي از تيم شان وارد ارتباط شـوند و بـه تبـادل ايـده هـايشـان بپردازند. بدين ترتيب، اينترنت اشيا اثربخشي يك روز كاري كاركنان را بهينه مي سـازد و تجربـة كـاري بهتـري را ارائـه می کند. با جایگاه بسیار مهمی که اینترنت اشیاء در دنیای امروز پیدا کرده است، سازمان ها به کمک آن قادر خواهند بود تا محيط كارشان را به طور كارآمدي مديريت كنند و با افزايش محل هاي كار مبتني بر همكاري، زمـان و هزينه هاي عملياتي را تا حد بسيار زيادي كاهش دهند. بنابراين، اينترنت اشيا با درك بـالاترين پتانسـيل افـراد، افـزايش مشاركت كاركنان و شكوفا ساختن بهره وري آنان، به عنوان يك سرعت دهنده در بهبود مديريت منابع انساني عمل خواهد كرد تا به اهداف سازماني دست يابد. اينترنت اشيا افراد را قادر مي سازد تا فرايندهاي خودكار و ساده شده تري داشته باشند. به همين دليل، آنان مي تواننـد كارشان را به مطلوب ترين شكل ممكن مديريت كنند و بدين ترتيب، زمان آزاد بيشتري خواهند داشت. اين امـر بـه آنـان کمک خواهد کرد تا فعالیت های دیگرشان را در زمان خالی خود انجام دهند و راضی و شاد شوند. از آنجايي كه اينترنت اشيا با هوشمند ساختن محيط كار، فعاليت هاي روزانه كاركنان را تسهيل مي كند و تجربة آنان را بهبود مي بخشد، به مديران ارشد سازمان ها پيشنهاد مي شـود كـه بـا بـه كاربسـتن ابزارهـا و تجهيـزات هوشمند و خودكار در محل كار كاركنان، آنان را از انجام امور تكراري فـارغ سـازند و بـدين طريـق، ايشـان را انگيزه مندتر كنند.

field_video
کپی رایت | طراحی سایت دارکوب