رفتن به محتوای اصلی
امروز: ۰۶:۵۰:۰۰ ۲۰۲۴/۲۵/۰۷     ورود
EN - FA

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

در دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار درخصوص انتشار ریال دیجیتال بانک مرکزی، به اهدافی مانند بهره گیری حداکثری از ظرفیت فناوری های نوین در ارائه خدمات بانکی، توسعه ابزارهای مدیریت بازار پول توسط بانک مرکزی و کاهش هزینه های عملیاتی ناشی از توزیع اسکناس اشاره شده است.
برخى از مهمترین اشكال ها و ابهام های وارد بر مصوبه شــورای پول و اعتبار و پیش نویس سند ریال دیجیتال عبارتند از: مشخص نبودن فرایند عرضه ریال دیجیتال و تهدید ثبات مالی، تأكید غیرضرور بر اســتفاده از فناورى دفتر كل توزیع شده و فناوری زنجیره بلوک، عدم پشتیبانی نظری پیش نویس سند از چارچوب مدل منتخب بانک مرکزی که در ادامه به تبیین آنها پرداخته خواهد شد در كنار این موارد، مسئله قابل ذكر دیگر عدم توجه به منافع و ظرفیت هاى قابل توجهى اســت كه پول دیجیتال بانك مركزى، البته در صورت طراحى درست، مى تواند براى كشور به ارمغان آورد. به جز اهداف مطرح شده در ابتداى مصوبه و پیش نویس سند ـ كه البته مصوبه و جزییات مندرج در آن ارتباط چندانى به اهداف ذكر شده و تأمین آنها ندارد ـ و همچنین اشاره به موضوع قراردادهاى هوشمند، نشانه اى از توجه به ظرفیت هاى اساسى دیگر پول دیجیتال بانك مركزى همچون بهبود نظارت بانكى، بهبود سیاست پولى، افزایش كارایى و رقابت در نظام پرداخت وجود ندارد.
مشخص نبودن فرایند عرضه ریال دیجیتال و تهدید ثبات مالی
مهمترین تهدیدى كه مســتندات علمى درخصوص انتشــــار پول دیجیتال بانك مركزى به مقامات پولى (بانكهاى مركزى) گوشزد مى كنند، مخاطره ثبات مالى و تبدیل ســپرده هاى بانك های تجاری به پول دیجیتال بانك مركزى است. با انتشــار پول دیجیتال بانك مركزى ممكن اســت بخش قابل توجهى از سپرده گذاران، خواهان تبدیل سپرده هاى بانكى خود به پول دیجیتال بانك مركزى باشند.
تقدم ابعاد فنى و غفلت از ابعاد و مالحظات اقتصادى در طراحى بانك مركزى
تمرکززدایی مزیت اصلی فناوری دفترکل توزیع شده و زنجیره بلوک است. به عبارت دیگر ساختار زنجیره بلوک به نحوی است که نیازی به هیچ واسط متمرکزی ندارد و می‌تواند توسط راهبران متعدد که با استفاده از سازوکارهای توافق با یکدیگر بر سر کسب قدرت تصمیم گیری رقابت می‌کنند، عملکرد خود را انجام دهد. به عبارت روشن تر این فناوری‌ها درصدد جایگزین کردن اعتماد به حاکمیت مرکزی با اعتماد طرفینی برخاسته از رمزنگاری و الگوریتم های اجماع هستند.
عدم پشتیبانی نظری پیش نویس سند از چارچوب مدل منتخب بانک مرکزی
پیش نویس بدون بیان دلایل متقن و مجاب کننده درخصوص چرایی انتخاب مولفه ها و ربط و نسبت آنها با بافت اقتصادی ایران، به تبیین انتخاب و چینش مدل مدنظر پرداخته است.

field_video
کپی رایت | طراحی سایت دارکوب