رفتن به محتوای اصلی
امروز: ۰۶:۴۷:۴۶ ۲۰۲۴/۲۵/۰۷     ورود
EN - FA

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

باستان شناســان بــا روش هــای مختلفــی از داده هــای تحقیقاتــی دیگــران در انــواع زمینه هــا اســتفاده می کنند: ۱) روش اشتراک گذاری شخص به شخص دیگر؛ ۲) اشتراک گذاری از طریق بایگانی موزه  ۳) بانک های اطلاعاتی دیجیتال. در کشور ما استفاده از روش فرد به فرد، نسبت به اشتراک گذاری داده ها توسط موزه و بانک های اطلاعاتی بیشتر مورد استفاده باستان شناسان است، زیـرا عواملـی ماننـد توانمنـدی علمـی فـردی کـه اطلاعـات را به دسـت آورده، محوطـه کـه اطلاعـات از آن به دسـت آمـده و ایـن موضـوع کـه آیـا اطلاعـات نتیجـۀ یـک کار علمـی اسـت یـا از حفاری هـای غیرمجـاز حاصل شـده اسـت بـرای ا کثـر باستان شناسـان بسـیار مهـم اسـت. شـاید مهمتریـن دلیـل بـرای ایـن مسـأله عـدم فراداده هـای مناسـب در هنـگام ثبـت و ضبـط اطلاعـات در بایگانـی مـوزه و پایـگاه داده هـای اطلاعاتی اســت. مطالعــات اخیــر نشــان می دهــد فراداده هــا درمــورد داده هــای باستانشناســی موجــود در موزه هــا به نـدرت بـرای محققـان علمـی کافـی اسـت و مسـتندات مربـوط بـه منشـأ، چگونگـی به دسـت آوردن آن و ... مورد نیاز است. در پایگاه داده اپن کانتکس دو محوطه از ایران بایگای شده است؛ ۱) اطلاعات جانور باستان شناسی از تل ملیان، ۲) آثار استخوان های جانوران در چغامیش.
ابزار دیجیتال
محققــان دیجیتــال باستان شناســی از فناوری هــای متفاوتــی در انجــام فعالیت هــای خــود بهــره می گیرنـد. ایـن فناوری هـا در چهـار دسـتۀ اصلـی قـرار می گیرنـد؛ ۱) پایـگاه داده هـای اطلاعاتـی و اینترنـت کــه به عنــوان بســتر اصلــی انجــام فعالیت هــای دیجیتــال شــناخته می شــود و نتایــج دیگــر بخش هــا به منظـور انتشـار و اسـتفادۀ مجـدد از داده هـا در آن بارگـذاری می شـود. ۲) نرم افزارهـا کـه نقـش مهمـی در تحلیل هـا و آنالیزهـای اطلاعـات باستان شناسـی دارنـد و نتایـج آنهـا در پایـگاه داده هـا منتقـل می شـود.۳) مسـتندنگاری های دیجیتـال کـه توانایـی حفـظ مجـازی و انتقـال عینـی اطلاعـات را بـرای محققـان فراهــم می کننــد. ۴)مطالعــات و تجزیه و تحلیل هــای فیزیکــی و شــیمیایی. در این میــان، به منظــور اشـترا ک گذاری و اسـتفادۀ مجـدد داده هـا، مهمتریـن ابـزار، پایـگاه داده خواهـد بـود؛ همچنیـن به منظـور حفــظ بافــت و درج فراداده هــای مناســب بــه مســتندنگاری دیجیتــال و همچنیــن نرم افــزار نیــاز اســت و به منظــور درج فراداده هــای مناســب لازم اســت از تجزیه و تحلیل هــای شــیمیایی و فیزیکــی بهره بــرداری شــود.

 

field_video
کپی رایت | طراحی سایت دارکوب