رفتن به محتوای اصلی
امروز: ۰۲:۵۸:۴۳ ۲۰۲۴/۲۲/۰۵     ورود
EN - FA

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

بشــر براي مقابله با اســترس، روش هاي متعــددي ابداع كرده كه به ريلاكس شدن، شل شدن يا وانهادگي عضله هاى ارادي بينجامند. برخي از این روش ها عبارتند از:
۱) تنفس عميق:
روش ســاده اى براى فرونشاندن استرس است و مزاياى بســيارى دارد كه از آن جمله مى توان به اكسيژن رسانى به خون اشاره كرد كه اين امر به نوبه ى خود باعث بيدار كردن مغز، شل كردن عضلات و آرام كردن فعاليت هاى ذهنى مى گردد.
۲) مدى تيشـن (مراقبـه):
مدى تيشن، نوعي عكس العمل ريلاكس شــدن مى باشد كه بر پايه ى تنفس عميق استوار است ولى يك گام از آن جلوتر مى رود. هنگامى كه شما مشــغول مدى تيشــن هســتيد، مغزتان از نظر عملكرد، وارد محدوده اى مى شــود كه مشــابه خواب اســت ولى مزاياى افزوده اى به همراه دارد كه در حالت هاى ديگر نمى توانيد به آن ها دســت يابيد، مانند آزاد كردن هورمون هاى خاصى كه باعث ارتقاء سلامتى مى گردند.
۳) تصويرسـازى ذهنى:
تجسم خود در حال انجام موفق وظايفى كه بر عهده داريد، درواقع مشــابه يك تجربه  فيزيكى عمل مى كند و بنابراين شــما از طريق تجسم، مى توانيد عملكرد واقعى خود را نيز بهبود بخشيد.
۵) هيپنوتيزم و خودهيپنوتيزم:
برخى از جنبه هاى تصويرسازى ذهنى و تجسم را به خدمت مى گيرد و اين مزيت بيشتر را دارد كه شما را قادر مى سازد به طور مســتقيم با ذهن ناخودآگاه خود ارتباط برقراركنيد و بتوانيد توانايى هاى خــود را افزايش دهيد، عادت هاى بد خود را آســان تر رهــا كنيد، درد كم ترى احســاس كنيد.
۶) ورزش:
ورزش، روشــى براى انحراف ذهن از شــرايط پراســترس و راه فرارى از ناكامى هاســت و هم چنين به دليل بالا بردن ســطح «آندورفين» و كاهش هورمون هاى اســترس مانند «كورتيــزول» باعث نشــاط و سرخوشــى مى گردد.
۷) شـل كردن عضلات:
ســفت كردن و سپس شل كردن عضلات بدن مى توان در چند دقيقه، تنش ها را كاهش داد و احســاس آرامش بيشترى كرد. اين كار به آموزش يا تجهيزات خاصى نياز ندارد. از عضلات صورت خود شروع كنيد: اخم كنيد، به مدت ۱۰ ثانيه اين حالت را نگه داريد و سپس براى ۱۰ ثانيه آن عضلات را به طور كامل شــل كنيد. حال، همين كار را با گردن، ســپس با شــانه ها و... تكرار كنيــد.
۸) موسـيقى:
به هنگام وجود استرس، موسيقى مناسب، مى تواند فشارخون را پايين بياورد، بدن را آرامش بخشــيده و ذهن را آرام سازد.
۹) يوگا:
«يوگا» چند تكنيك مديريت استرس نظير تنفس عميق، مدى تيشــن و تصويرســازى ذهنى را تركيب كرده و با توجه به ميزان زمان و انرژى مورد نياز، مزاياى بسيارى به ارمغان مى آورد.

 

field_video
کپی رایت | طراحی سایت دارکوب