رفتن به محتوای اصلی
امروز: ۰۵:۳۶:۴۲ ۲۰۲۳/۲۷/۰۱     ورود
EN - FA

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

جراحي، راديوتراپي و شـيمي درماني روش هـاي رايـج درمان سرطان مي باشند. امروزه راديوتراپي يـك بخـش مهم از درمان سـرطان اسـت. تقريبـاً بـيش از دو سـوم بيماراني كه سرطان دارند با راديوتراپي درمان مي شـوند. امروزه راديوتراپي براي درمان حدود ۵۰ %از بيمـاران داراي سرطان بكار مي رود و ۴۰ % درصـد بيمـاراني كـه درمان مي شوند، راديوتراپي دريافت مي كنند. علي رغم پيشرفت هاي تكنيكي در روش هـاي مختلـف راديوتراپي، به دليل بعضي نتايج نااميد كننـده در مـورد تومورهــاي غيــر قابــل جراحــي، لوكــال پيشــرفته يــا تومورهاي جامد عود كـرده ناحيـه لگـن، ديـواره قفسـه ســينه و ســر و گــردن و ســاركوماي عمقــي بعــد از راديوتراپي رايج، نياز به روش هـاي ديگـر بـراي درمـان سرطان نظير هايپرترمي احساس مي شود. امروزه براي از بين بردن تومورهـاي سـرطاني و بهتـر شدن نتيجه درمـان، توجـه زيـادي بـه هـايپرترمي و رژيم هاي درماني تركيبي شده است. هايپرترمي، يكي از قديمي ترين روش هاي درمان سـرطان مي باشـد كـه بـه معني گرم كردن انتخابي بافت تومور تا دماهاي بين ۳۹ تا ۴۵ درجه سانتیگرد است. این تکنیک به صورت موضعی سطحی, عمقی, داخل تومور و هایپرترمی تمام بدن اعمال می شود. تحقیقات نشان می دهد در مواردی که هایپرترمی به همراه پرتو درمانی یا شیمی درمانی یا هر دو روش استفاده شده است, بدون افزایش قابل ملاحظه  عوارض جانبی, میزان پاسخ تومور به درمان, کنترل موضعی تومور, آثار تسکین درد و درصد بقای بیماران افزایش قابل توجهی داشته است. پیشرفت های عظیمی که در دو دهه اخیردر زمینه تکنیک های فیزیکی هایپرترمی, ترمومتری و مدل سازی در طراحی درمان به دست آمده است, باعث استفاده روزافزون از این روش درمانی در کشورهای مختلف گردیده است. امروزه در درمان تومورهای سینه, ملانوم, گلیوبلاستوم, سروگردن, دهانه رحم, مثانه و رکتوم, افزودن هایپرترمی به رژیم های درمانی معمول توصیه می شود. از آن جا که این تکنیک در کشور ما تقریبا گمنام است, نیاز به شناخت آن به طور کامل محسوس می باشد.

field_video
کپی رایت | طراحی سایت دارکوب