رفتن به محتوای اصلی
امروز: ۰۲:۲۵:۱۱ ۲۰۲۴/۲۲/۰۵     ورود
EN - FA

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

کشاورزی ارگانیک، براساس کاربرد حداقل استفاده از نهاده های خارجی، عدم استفاده از کودها و آفت کش های مصنوعی است. این سیستم سبب ارتقاء و بهبود اکوسیستم کشاورزی، شامل تنوع زیستی، چرخه های زیستی و فعالیت زیستی خاک می شود. اگرچه به دلیل آلودگی های موجود در محیط زیست، نمی توان تضمین کرد که با انجام عملیات کشاورزی ارگانیک، محصول تولید شده به طور کامل عاری از بقایای مواد مضر باشد ولی کاربرد روش های ارگانیک موجب به حداقل رسیدن آلودگی هوا، خاک و آب می شود. کشاورزی ارگانیک در دنیا با اسامی و اصطلاحات متعددی نامیده می شود، به عنوان مثال کشاورزی زیستی، کشاورزی بیولوژیک، کشاورزی تجدید شونده و کشاورزی پایدار که با وجود اختلافات ظاهری این اسامی، اصول همگی مشابه است. این اصول به طور خلاصه، توسط فدراسیون جهانی جنبش کشاورزی ارگانیک به صورت زیر بیان شده است:
- افزایش تنوع زیستی در کل سیستم
- افزایش فعالیت زیستی خاک
- حفظ حاصلخیزی طولانی مدت خاک
- بازیافت پسماند با منشاء گیاهی و حیوانی به منظور برگشت مواد مغذی به زمین و به حداقل رساندن منابع تجدیدناپذیر
- تکیه بر کاربرد منابع تجدیدپذیر محلی در سیستم سازمان یافته کشاورزی
- کاربرد صحیح خاک، آب و هوا برای به حداقل رساندن آلودگی هایی که از عملیات کشاورزی حاصل می شود
- عمل آوری فرآورده های کشاورزی با تاکید بر روش صحیح و به منظور پایداری و حفظ کیفیت ارگانیک محصول در تمام مراحل
- تعیین مدت زمان مناسب برای دوره تبدیل یا گذار در هر مزرعه متناسب با در نظر گرفتن عوامل منطقه ای خاص، سابقه زمین ، نوع محصول و دام
حمايـت از مصـرف كننـده در برابـر تقلـب در بـازار و ادعاهـاي بی اسـاس دربـارة محصـول ارگانیـک از یـک سـو و حمايـت از توليدكننـدگان فرآورده هـاي ارگانيـك در برابـر اقـدام فریبکارانـه بعضـی از تولیدکننـدگان بـرای ارائـه فرآورده هـاي غيرارگانيـك به عنـوان ارگانیـک، از جملـه چالش هایـی اسـت کـه کشـورهای تولیـد کننـده و حتـی وارد کننـده محصـول ارگانیـک بـا آن مواجـه هسـتند. از ایـن رو، اتخـاذ سیاسـتها و وضـع قوانیـن ملی در کشـورها، به منظـور حصـول اطمينـان از بازرسـي تمـام مراحـل توليـد، آماده سـازي، ذخیره سـازی، حمـل و نقـل، بازاررسـانی و همچنیـن هماهنگـي مقـررات توليـد، آماده سـازي، صـدور گواهي، شناسـایي و برچسـب گذاري محصـولات ارگانيك از اهمیـت بـه سـزایی برخوردار اسـت.

 

field_video
کپی رایت | طراحی سایت دارکوب