رفتن به محتوای اصلی
امروز: ۰۷:۲۰:۳۹ ۲۰۲۳/۱۰/۰۶     ورود
EN - FA

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

برای تبلیفات در سایت

یکـی از مهمتــرین و در عــین حــال حســاس و پیچیــده تــرین کارکردهای تربیت، تربیت جنسی است. تربیت جنسی دارای چهار مزیت اساسی زیر است: بچـه هـا از تغییرات خود آگـاه مـی شـوند (بیولـوژیکی و روانـی) عملکرد اندام تناسلی را درك می کنند، بدن خـود را از سوء استفاده جنسی حفاظت می کنند و دچار انحرافات جنسی نمی شوند. کودکان باید برخی مفـاهیم اساسـی مثل آگاهی از بدن خود، قوانین مربوط به عدم لمس انــدام تناســلی توســط دیگــران، آگــاهی از احساســات کودکانه و کلمات و عبارات مناسب در شرایط خاص را درك کنند. کنجکاوي شدید کودکان نسبت بـه کارکردهـاي بـدن خود در حوزه مسائل جنسی از نوپایی آغاز و تا دوران بلوغ ادامه می یابد. کودکانی که نحـوه کـارکرد بـدن خود را می شناسـند، درك بهتـري از مفهـوم جنسـیت دارند و از هویتی محکـم تـر برخوردارنـد. مشـکل جدي در تربیت جنسی این است که پدر و مادرهـا در بحث هاي مربوط به رفتار جنسی با فرزندان، احسـاس خجالت کرده و دانش و مهارت لازم بـراي انجـام ایـن کــار را ندارنــد. از آنجــا کــه کودکــان همــواره آسیب پذیرترین قشر جامعه هسـتند نیـاز بـه حمایـت بزرگسالان به خصـوص والـدین خـود دارنـد، ارتقـاي آگاهی والدین به خصوص مـادران در مـورد تربیـت جنسـی حـائز اهمیـت اسـت. ارتقـاي آگـاهی والـدین به ویژه مادران درباره تربیت جنسی به طور مستقیم و بارز، سطح آگاهی مناسب فرزندان را تحت تاثیر قرار می دهد. آنچه مهم است آن است که در تربیت جنسی، صرف ارائه اطلاعات کفایت نمی کند بلکه رفتـار و نگرش والدین نسبت به امور جنسی در اثربخشـی و کارآمدي آموزش، اهمیـت بـه سـزایی دارد. از روشهاي مختلف آموزشـی بـراي آمـوزش مسـائل جنسـی اسـتفاده مـی شـود کـه از جملـه آنهـا می توان به آموزش با بسته آموزشی و بحث گروهـی اشاره کرد. در آموزش با بسـته آموزشـی، محتـوایی یکنواخت و سازمان یافته به صورت نوشتاري در اختیار یادگیرندگان قرار می گیرد. زمان و نوع فعالیت، اغلب خــودگردان و خــودکنترل و انعطــاف پــذیر اســت و محتواي آموزشی به صورت برنامه اي منظم، گام به گام اغلــب بــه شــکل نوشــتاري، دیــداري - شــنیداري و الکترونیکــی طراحــی و ســازماندهی مــی شــود.

field_video
کپی رایت | طراحی سایت دارکوب